Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

 

Oferujemy producentom maszyn współpracę już na etapie tworzenia koncepcji przyszłej maszyny. Czerpiemy unikalną wiedzę na temat wymagań bezpieczeństwa oraz metod badawczych dzięki członkostwu w Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (bierzemy czynny udział w opiniowaniu projektów norm z obszaru bezpieczeństwa ogólnego maszyny i urządzeń technicznych, ergonomii oraz ochrony środowiska podczas ich użytkowania).

 

Opracowujemy wytyczne projektowe w zakresie bezpieczeństwa, ergonomii oraz ochrony środowiska niezbędne na etapie powstawania koncepcji i projektu maszyny. Wytyczne te uwzględniają wszystkie dyrektywy, normy i przepisy krajowe związane z projektowanym typem maszyny, a także projekty norm ISO, EN-ISO oraz PN-EN ISO.

 

Podgląd wytycznych projektowych opracowywanych przez naszą firmę.