replica rolex watches replica rolex watches replica rolex replica watches fake rolex replica watches fake rolex replica rolex rolex replica rolex replica

Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

 

Wiadomości ogólne

 

Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w obszarze oceny zgodności maszyn i urządzeń wg wymagań zasadniczych Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz wyrobów nie wymagających oznakowania znakiem CE – od sprzedaży autorskiego programu komputerowego MaschCE, do opracowywania dokumentacji oceny zgodności,  po  wykonanie  badań  i  opracowanie  niniejszej  dokumentacji.

Świadczymy usługi doradcze, projektowe i wykonawcze dla przedsiębiorstw działających w branży produkcji maszyn objętych wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz dla firm będących upoważnionymi przedstawicielami producentów spoza Unii Europejskiej, na których spoczywa obowiązek przeprowadzenia pełnej procedury oceny zgodności dla swoich wyrobów.

Pomagamy tworzyć lub dostosowywać dokumentacje techniczne do wymagań zasadniczych dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (uwzględniając zmianę wprowadzoną dyrektywą 2009/127/WE, w odniesieniu do maszyn do pestycydów z dnia 21 października 2009r.) z uwzględnieniem pozostałych dyrektyw nowego podejścia (np. dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU, dyrektywy hałasowej 2000/14/WE, itp.) zobowiązujących do przeprowadzenia oceny zgodności oraz oznakowania maszyn znakiem CE.

 

Cele i ich realizacja

 

Kładziemy nacisk na wykorzystywanie najnowszych zdobyczy nauki i wdrażanie ich do praktyki (autorska metoda analizy zagrożeń i oceny ryzyka RISCAM opracowana w ramach rozprawy doktorskiej i pozytywnie oceniona w 2013 r. została zaimplementowana do programu komputerowego MaschCE).

 

Wszystkie działania firmy zmierzają do zbudowania rzetelnej i godnej zaufania marki. Celem głównym jest, by EU CERTO OFFICE kojarzono z wysoką jakością wykonywanych usług, terminowością, umiejętnością rozwiązywania problematycznych zagadnień, z którymi producenci nie potrafią sobie sami poradzić.

 

Inwestujemy w ciągły rozwój poprzez m.in. zakup najlepszej klasy aparatury pomiarowej. W 2014 roku firma EU CERTO OFFICE podpisała umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu: „Innowacyjne mobilne laboratorium badawcze do badań bezpieczeństwa maszyn z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz do oceny zgodności na znak CE“, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw“, Działania 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw“, Schematu I Projekty inwestycyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Inwestycje dotyczące realizacji projektu zostały zakończone w dniu 30 czerwca 2015 r.

 

 

Know-how

 

Najważniejszą wartością EU CERTO OFFICE jest know-how, jakie wnosi właściciel do firmy. Jest to wysoko specjalistyczna wiedza z dziedziny oceny zgodności maszyn, bezpieczeństwa użytkowania i ergonomii maszyn i urządzeń, przepisów prawnych i norm poparta:

 • stopniem doktora nauk technicznych w obszarze ściśle związanym z prowadzoną działalnością,
 • opracowaniem unikalnej na skalę światową strategii RISCAM do oceny bezpieczeństwa maszyn oraz nowej metody analizy zagrożeń i oceny ryzyka,
 • zakwalifikowanie właściciela do grona Ekspertów OPI (Ośrodka Przetwarzania Informacji – Instytutu Badawczego),
 • doświadczeniem zawodowym właściciela, na które składają się:
  • prowadzenie szkoleń w dziedzinie oceny zgodności maszyn z dyrektywami: 98/37/WE, 2006/42/WE, 2006/95/WE i 2004/108/WE,
  • opracowywanie dokumentacji oceny zgodności dla maszyn m.in. rolniczych, ogrodniczych, leśnych, prototypów maszyn przemysłowych, maszyn stosowanych w pieczarkarniach, do transportu materiałów masowych, komunalnych,
  • członkostwo  w  KT  nr  158  ds. Bezpieczeństwa  Maszyn  i  Urządzeń  Technicznych  oraz  Ergonomii  - Zagadnienia Ogólne (od 2009 r.) i w KT nr 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych (od 2003 r.),
  • wieloletnia współpraca z programistami,
  • wieloletnia współpraca międzynarodowa,
  • bardzo dobra znajomość technicznego języka angielskiego.

 

 

Kooperacja

 

 • członkowstwo  w  Komitetach  Technicznych  nr  16  ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych i nr 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych i Ergonomii – Zagadnienia Ogólne,
 • ekspert w bazie Ludzie Nauki w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Instytutu Badawczego,
 • współpraca z laboratorium badawczym TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., oddział w Poznaniu,
 • wieloletnia współpraca z  austriacką firmą M. Kornicki Dienstleistungen in EDV und Informationstechnologie zajmującą się pisaniem i sprzedażą programów komputerowych,
 • pisanie artykułów do specjalistycznych gazet o zasięgu ogólnokrajowym,
 • współorganizacja warsztatów dyskusyjnych (z ramienia Komitetu Technicznego nr 16) pt.: „Stan sprawności technicznej, obsługa i użytkowanie opryskiwaczy, w realiach wdrażania integrowanej ochrony roślin” zorganizowanych przez Komitet Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk.