Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Dnia 8 marca 2017 r. w Monitorze Polskim poz. 253 ukazało się obwieszczenie prezesa PKN z dnia 2 lutego 2017 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Wykaz norm wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

 

certo-logo art

9 września 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (2016/C 332/01) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy i obowiązuje od dnia wprowadzenia.

 

12 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2016/C 293/03) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą odnoszącą się do kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE. Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy i obowiązuje od dnia wprowadzenia.

 

8 lipca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2016/C 249/03) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą odnoszącą się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia 2014/35/UE.

 

Dnia 2 czerwca 2016 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego. Tekst rozporządzenia opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2016 r., poz. 806.


Dokument wszedł w życie 03.06.2016 r.

 

19 kwietnia 2016 r. została opublikowana Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Tekst ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2016 r., poz. 542.


Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2016 r.

 

UWAGA Zmiany w dyrektywach Nowego Podejścia w 2016r.

Nowe przepisy zmieniają wymogi w ocenie zgodności maszyn i urządzeń, a tym samym modyfikują dokumentację maszynową.

Od dnia 20 kwietnia 2016 roku obowiązują nowe wersje dyrektyw w odniesieniu do m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz sprzętu elektrycznego. Są to: Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) oraz Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona).

 

4 marca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2016/C 084/13) zostało opublikowane sprostowanie do ostatniego wykazu norm zharmonizowanych do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Sprostowanie dotyczy normy "EN 62841-1:2015 - Narzędzia o napędzie elektrycznym – Ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne. Zmianie uległa data ustania domniemania zgodności normy.

26 lutego 2016 r. w Monitorze Polskim poz. 193 ukazało się obwieszczenie prezesa PKN z dnia 14 stycznia 2016 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Wykaz norm wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

 

certo-logo art

15 stycznia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (2016/C 014/01) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy i obowiązuje od dnia wprowadzenia.

 

12 października 2015 r. w Monitorze Polskim poz. 1001 ukazało się obwieszczenie prezesa PKN z dnia 13 lipca 2015 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Wykaz norm wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

 

W Biuletynie Informacyjnym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ukazał się artykuł "Reflektor rozświetla przedsiębiorców". Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat naszej firmy. Tekst znajduje się na stronie 14-15.

 

17 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2015/C 125/02) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE. Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy i obowiązuje od dnia wprowadzenia.

 

Placing an order with Cultural Education today will ensure that your paper meets your demand for quality paper, professional writeup, and timely delivery.

26 listopada 2014 r. wygasła ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U.2010.138.935). Dokładnie tego samego dnia opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności. Tekst ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 1645.

 

 

Logo PKN

KONFERENCJA PKN

W dniu 10 października 2014 r. w siedzibie NOT w Warszawie odbyła się bezpłatna konferencja:"Przygotowanie instrukcji użytkowania. Norma dokumentacyjna PN-EN 82079-1". Została ona zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny, Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń i Naczelną Organizację Techniczną. W konferencji uczestniczyło 170 przedstawicieli firm, instytutów naukowych, urzędów kontrolnych oraz instytucji rządowych. Mieliśmy zaszczyt przedstawić prezentację pt. "Instrukcja obsługi - ochrona prawna producenta - bezpieczeństwo użytkownika", która została bardzo entuzjastycznie przyjęta.

 

 

Placing an order with Cultural Education today will ensure that your paper meets your demand for quality paper, professional writeup, and timely delivery.

Placing an order with Cultural Education today will ensure that your paper meets your demand for quality paper, professional writeup, and timely delivery.

W dniu 30 czerwca 2014 r. firma EU CERTO OFFICE podpisała umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu: „Innowacyjne mobilne laboratorium badawcze do badań bezpieczeństwa maszyn z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz do oceny zgodności na znak CE“, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw“, Działania 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw“, Schematu I Projekty inwestycyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

 

29 marca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 96 ukazały się nowe wersje dyrektyw w odniesieniu do m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz sprzętu elektrycznego. Są to:

Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona).

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona).

Nowe przepisy będą stosowane od 20 kwietnia 2016 roku.

 

Parlament Europejski i Rada (UE) rozporządzeniem nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych uchyliła dyrektywę 2003/37/WE. Dyrektywa ta traci moc z dniem 1 stycznia 2016 r. W związku z art. 77 tego rozporządzenia wprowadzona zostaje korekta w treści art. 1 ust. 2 pkt E tiret pierwszy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Fragment „- ciągniki rolnicze i leśne w zakresie ryzyka objętego dyrektywą 2003/37/WE, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach” został zastąpiony „- ciągniki rolnicze i leśne, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach”.

 

Placing an order with Cultural Education today will ensure that your paper meets your demand for quality paper, professional writeup, and timely delivery.

26.11.2012 Norma PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka została przetłumaczona na język polski i opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny.