Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego - Spotkanie

24 czerwca br. zaplanowano w Ministerstwie spotkanie Grupy Wsparcia celem przekazania informacji z grup roboczych utworzonych przy Komisji Europejskiej i pracujących nad zmianami do dyrektyw: Maszynowej MD 2006/42/UE, Niskonapięciowej LVD 2014/35/UE, dotyczącej emisji hałasu przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń NEE 2000/14/WE, ATEX 2014/34/UE i GAR 2016/426/UE. W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele jednostek zainteresowanych niniejszą tematyką, w tym organów nadzoru rynku. EU CERTO OFFICE również się tam pojawi. Właśnie otrzymaliśmy potwierdzenie zgłoszenia. O szczegółach i wnioskach będziemy informować na bieżąco.

 

certo-logo art

18 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (L/75/2019) ukazała się DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/436 w sprawie norm zharmonizowanych dla maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

Dnia 7 marca 2019 r. w Monitorze Polskim poz. 219 ukazało się obwieszczenie prezesa PKN z dnia 7 lutego 2019 r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Wykaz norm wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

 

14 września 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/C 326/04) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/35/UE odnoszącą się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

 

13 lipca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2018/C 246/01) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą odnoszącą się do kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE. Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy i obowiązuje od dnia wprowadzenia.

 

certo-logo art

9 marca 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr (2018/C 092/01) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy i obowiązuje od dnia wprowadzenia.

 

11 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2017/C 267/03) ukazał się wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2001/95/WE odnoszącą się do ogólnego bezpieczeństwa produktów

 

Dnia 2 czerwca 2016 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego. Tekst rozporządzenia opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2016 r., poz. 806.


Dokument wszedł w życie 03.06.2016 r.

 

19 kwietnia 2016 r. została opublikowana Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Tekst ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2016 r., poz. 542.


Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2016 r.

 

UWAGA Zmiany w dyrektywach Nowego Podejścia w 2016r.

Nowe przepisy zmieniają wymogi w ocenie zgodności maszyn i urządzeń, a tym samym modyfikują dokumentację maszynową.

Od dnia 20 kwietnia 2016 roku obowiązują nowe wersje dyrektyw w odniesieniu do m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz sprzętu elektrycznego. Są to: Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) oraz Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona).

 

W Biuletynie Informacyjnym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ukazał się artykuł "Reflektor rozświetla przedsiębiorców". Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat naszej firmy. Tekst znajduje się na stronie 14-15.

 

26 listopada 2014 r. wygasła ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U.2010.138.935). Dokładnie tego samego dnia opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności. Tekst ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 1645.

 

 

Logo PKN

KONFERENCJA PKN

W dniu 10 października 2014 r. w siedzibie NOT w Warszawie odbyła się bezpłatna konferencja:"Przygotowanie instrukcji użytkowania. Norma dokumentacyjna PN-EN 82079-1". Została ona zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny, Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń i Naczelną Organizację Techniczną. W konferencji uczestniczyło 170 przedstawicieli firm, instytutów naukowych, urzędów kontrolnych oraz instytucji rządowych. Mieliśmy zaszczyt przedstawić prezentację pt. "Instrukcja obsługi - ochrona prawna producenta - bezpieczeństwo użytkownika", która została bardzo entuzjastycznie przyjęta.

 

 

W dniu 30 czerwca 2014 r. firma EU CERTO OFFICE podpisała umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu: „Innowacyjne mobilne laboratorium badawcze do badań bezpieczeństwa maszyn z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz do oceny zgodności na znak CE“, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw“, Działania 1.1 „Rozwój mikroprzedsiębiorstw“, Schematu I Projekty inwestycyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

 

29 marca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 96 ukazały się nowe wersje dyrektyw w odniesieniu do m.in. kompatybilności elektromagnetycznej oraz sprzętu elektrycznego. Są to:

Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona).

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona).

Nowe przepisy będą stosowane od 20 kwietnia 2016 roku.

 

Parlament Europejski i Rada (UE) rozporządzeniem nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych uchyliła dyrektywę 2003/37/WE. Dyrektywa ta traci moc z dniem 1 stycznia 2016 r. W związku z art. 77 tego rozporządzenia wprowadzona zostaje korekta w treści art. 1 ust. 2 pkt E tiret pierwszy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Fragment „- ciągniki rolnicze i leśne w zakresie ryzyka objętego dyrektywą 2003/37/WE, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach” został zastąpiony „- ciągniki rolnicze i leśne, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach”.

 

26.11.2012 Norma PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka została przetłumaczona na język polski i opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny.

 

ceceto office

13.06.2011  zostało   wydane  Rozporządzenie Ministra Gospodarki,  wdrażające  postanowienia  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  2009/127/WE  zmieniające  dyrektywę  2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów. Dokument wejdzie w życie dnia 15.12.2011. Zmiany, które zostały w nim wprowadzone dotyczą zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, konserwacji maszyny, sposobu użytkowania, oraz sporządzania instrukcji obsługi dla maszyn do stosowania pestycydów.

 

12.02.2011 została opublikowana norma PN-EN ISO 12100:2011, zdefiniowano w niej podstawowe terminy, określono metodykę oraz zasady oceny i zmniejszania ryzyka, zastępuje ona dotychczasowe normy zharmonizowane: PN-EN ISO 12100-1:2005; PN-EN ISO 12100-1:2005/Ap1:2006; PN-EN ISO 12100-1:2005/A1:2009; PN-EN ISO 12100-2:2005; PN-EN ISO 12100-2:2005/A1:2009; PN-EN ISO 14121-1:2008.