Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

 

Każdy   sprzęt   roboczy   w  rozumieniu  dyrektywy  2009/104/WE  (maszyny,  urządzenia,  narzędzia  lub  instalacje)  będący w użytkowaniu musi spełniać wymagania określone w niniejszej dyrektywie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownikom podczas pracy. Obowiązek zapewnienia, że sprzęt roboczy nie naraża pracowników na zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia leży po stronie pracodawcy.

 

W przypadku maszyn użytkowanych od wielu lat i/lub relokowanych z jednego miejsca użytkowania do drugiego konieczne staje się przeprowadzenie procedury oceny zgodności maszyny celem dostosowania jej do tzw. wymagań minimalnych.

 

Oferujemy pomoc w dostosowaniu maszyn do wymagań minimalnych określonych w dyrektywie 2009/104/WE. Konieczność przeprowadzenia specjalnej kontroli i dostosowania maszyny wynika zazwyczaj z:

 

 • modernizacji parku maszynowego,
 • relokacji maszyn.

 

Zakres prac obejmuje między innymi:

 1. Badania zgodnie z wymaganiami norm PN, PN-EN, PN-EN ISO lub PN-ISO, w tym m.in.:
  1. bezpieczeństwa użytkowania maszyn,
  2. ergonomii,
  3. próby funkcjonalne.
 2. Opracowanie graficzne stosownych piktogramów i napisów ostrzegawczych.
 3. W stosownych przypadkach opracowanie instrukcji obsługi z wykazem części zamiennych lub jej przystosowanie do aktualnych wymogów, bądź tłumaczenie.
 4. Opracowanie dokumentacji oceny zgodności z wymaganiami dyrektywy zawierającej m.in.:
  1. analizę zagrożeń i ocenę ryzyka użytkowania sprzętu roboczego,
  2. opracowanie wytycznych i zaleceń będących wynikiem przeprowadzonych badań i analiz,
  3. stwierdzenie zgodności z wymaganiami.

 

Współpracujemy z Państwa firmą na każdym etapie realizowanych prac, w tym w szczególności podczas wprowadzania zmian niezbędnych do usunięcia niezgodności.

 

Opisana  wyżej  dokumentacja  stanowi  dowód  wprowadzenia  stosownych  zmian  w  konstrukcji,  otoczeniu  maszyny  lub w instrukcji obsługi, celem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom podczas jej użytkowania.

Placing an order with Cultural Education today will ensure that your paper meets your demand for quality paper, professional writeup, and timely delivery.