Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

 

Oferujemy sprzedaż piktogramów i napisów ostrzegawczych w formie gotowej do przyklejenia na maszynie / urządzeniu / wyrobie.

 

Piktogramy te zgodne są z:

 

  • dyrektywą 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy,
  • dyrektywą 2014/27/UE z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
  • normami PN-ISO 9244:2002, PN-ISO 11684:1998 i PN-ISO 13200:2000.

 

Piktogramy drukowane są na foliach monomerycznych pokrywanych laminatem UV w celu zapewnienia trwałości barw.

 

Przykłady piktogramów:

 

Placing an order with Cultural Education today will ensure that your paper meets your demand for quality paper, professional writeup, and timely delivery.