Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

 

Opracowujemy lub dostosowujemy dokumentacje techniczne dla maszyn i urządzeń do wymagań zasadniczych dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (uwzględniając zmianę wprowadzoną dyrektywą 2009/127/WE, w odniesieniu do maszyn do pestycydów z dnia 21 października 2009r.). W stosownych przypadkach uwzględniamy też pozostałe dyrektywy Nowego Podejścia zobowiązujące do przeprowadzenia oceny zgodności oraz oznakowania maszyn znakiem CE, a także dyrektywy Starego Podejścia. Są to przykładowo: dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/EU, dyrektywa hałasowa 2000/14/WE.

 

Przeprowadzamy kompleksową ocenę zgodności na znak CE. Zakres prac obejmuje z reguły:

 1. Opracowanie instrukcji obsługi z katalogiem części/wykazem części zamiennych na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej przygotowanej przez producenta lub dokumentacji zdjęciowej.
 2. Opracowanie graficzne stosownych piktogramów i napisów ostrzegawczych, które producent powinien zamieścić na przyszłej maszynie.
 3. Ocenę maszyny na zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych i przepisów związanych z maszyną na podstawie przeprowadzonych badań, w tym m.in.:
  1. sprawozdanie z badań bezpieczeństwa,
  2. protokół z badań hałasu (ciśnienie i/lub moc akustyczna emisji),
  3. protokół z pomiarów elektrycznych.
 4. Opracowanie dokumentacji oceny zgodności wymaganej Dyrektywą Maszynową, a także innymi dyrektywami Nowego Podejścia, która zawiera m.in.:
  1. wykaz uwzględnionych norm, przepisów krajowych i dyrektyw unijnych,
  2. ocenę instrukcji obsługi maszyny/urządzenia,
  3. analizę zagrożeń i ocenę ryzyka użytkowania maszyny/urządzenia,
  4. deklarację zgodności WE na znak CE.

 

Uwzględniamy również przepisy krajowe, np.:

Dz.U.2016.542 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz.U.2003.169.1650 (tekst jednolity) Obwieszczenie    Ministra    Gospodarki,    Pracy   i   Polityki   Społecznej   z   dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U.2016.2022 (tekst jednolity) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
Dz.U.2004.180.1860 (z późn. zm.) Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z dnia  27  lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Dokumentacje techniczne opracowywane przez naszą firmę spełniają wymagania dyrektyw unijnych oraz norm z nimi zharmonizowanych. Są pozytywnie oceniane przez organy kontrolujące.

 

Podgląd dokumentacji technicznej opracowywanej przez naszą firmę.

 

Kary i konsekwencje wynikające z braku/błędów w dokumentacji 

 

Zgodnie z zapisami z ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. podlega grzywnie ten, kto:

 • wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami (czyli np. z dyrektywą maszynową 2006/42/WE),
 • umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie spełnia zasadniczych lub szczegółowych wymagań albo, dla którego producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wystawił deklaracji zgodności,
 • umieszcza na wyrobie znak podobny do oznakowania zgodności, mogący wprowadzić w błąd użytkownika, konsumenta lub dystrybutora tego wyrobu,
 • wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób podlegający oznakowaniu zgodności a nieposiadający takiego oznakowania,
 • umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie podlega temu oznakowaniu lub wprowadza do obrotu taki wyrób.

 

Zgodnie z zapisami ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z 12 grudnia 2003 r.:

 1. W przypadku kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może pobrać trzy próbki produktu, co do którego zachodzi wątpliwość czy jest bezpieczny w celu jego przebadania.
 2. Jeżeli stwierdzi nieodpowiednie oznakowanie może nakazać wprowadzenie właściwego oznakowania w wyznaczonym terminie lub wstrzymać wprowadzenie produktu na rynek.
 3. Kiedy zachodzi podejrzenie, że produkt, który ma być wprowadzony na rynek nie jest bezpieczny:
  1. nakazuje wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt,
  2. zakazuje wprowadzania produktu na rynek i
  3. nakazuje podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu.
 4. Kiedy zachodzi podejrzenie, że produkt wprowadzony na rynek nie jest bezpieczny nakazuje:
  1. wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt,
  2. natychmiastowe wycofanie produktu z rynku,
  3. powiadomienie opinii publicznej o zagrożeniu (ostrzeżenie konsumentów, określając termin i formę ostrzeżenia),
  4. wycofanie produktu od konsumentów i jego zniszczenie.

 

Wycofanie produktu z rynku polega na odebraniu przez producenta wszystkich egzemplarzy produktu od dystrybutorów oraz zakazaniu prezentowania i oferowania przez dystrybutorów takiego produktu konsumentom.

 

Wycofanie produktu od konsumentów polega na odebraniu produktów od konsumentów i zwrocie kwoty, za jaką produkt został nabyty, bez względu na stopień zużycia produktu.

 

 1. Organ   nadzoru   może,  w drodze  decyzji,  nałożyć na  producenta  lub  dystrybutora karę  pieniężną  w  wysokości  do 100 000 zł, jeżeli:
  1. nie powiadomił niezwłocznie organu nadzoru o tym, że uzyskał informację, iż wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny;
  2. nie udzielił informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy produkt jest bezpieczny lub udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  3. nie wykonał decyzji organu nadzoru wydanej w odniesieniu do jego produktu;
  4. wprowadził na rynek produkt umieszczony w rejestrze produktów niebezpiecznych.
 2. Organ nadzoru może, w drodze decyzji, nałożyć na producenta karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł, jeżeli:
  1. producent nie dostarczył konsumentom informacji w języku polskim o produkcie wprowadzanym na rynek polski; niewykonanie obowiązków określonych w art. 10 ust. 2;
  2. wprowadził na rynek produkt niespełniający wymagań bezpieczeństwa.
 3. Organ nadzoru może, w drodze decyzji, nałożyć na dystrybutora karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł, jeżeli:
  1. dostarcza produkty, o których wie, lub o których, zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem zawodowym powinien wiedzieć, że nie spełniają wymagań bezpieczeństwa;
  2. nie przekazuje producentom, organowi nadzoru oraz wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej informacji przekazywanych przez konsumentów o zagrożeniach powodowanych przez produkty;
  3. nie przedstawił organowi nadzoru lub wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej dokumentacji niezbędnej do ustalenia pochodzenia produktu.

Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji organu nadzoru. Egzekucja kary pieniężnej następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Decyzje organu nadzoru, stanowią podstawę wpisu do prowadzonego przez niego rejestru produktów niebezpiecznych. Informacje zawarte w rejestrze są publicznie dostępne i są to w szczególności:

 • dane umożliwiające identyfikację produktu;
 • informacje o rodzaju i zakresie zagrożeń stwarzanych przez produkt oraz o środkach, jakie zastosowano w odniesieniu do produktu.

 

Organ nadzoru usuwa wpis w rejestrze w przypadku, gdy osoba zainteresowana udowodni, że:

 • wycofano produkt z rynku;
 • niezgodności z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa zostały wyeliminowane.

 

Wpis w rejestrze usuwa się nie wcześniej niż:

 • w terminie 6 miesięcy od przekazania przez osobę zainteresowaną dowodów wycofania produktu z rynku;
 • w terminie 12 miesięcy od przekazania przez osobę zainteresowaną dowodów potwierdzających wyeliminowanie niezgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.

 

Organ nadzoru informuje Komisję Europejską, w szczególności o:

 • decyzjach ograniczających wprowadzanie na rynek produktów lub nakazujących ich wycofanie z rynku lub nakazujących wycofanie produktów od konsumentów, podając uzasadnienie podjęcia takich działań;
 • stwierdzeniu istnienia poważnego zagrożenia wymagającego natychmiastowych działań, zwłaszcza gdy produkt może znajdować się w obrocie w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej;
 • działaniach podjętych z własnej inicjatywy przez producentów lub dystrybutorów w celu zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez produkty.