Doradztwo techniczne, opracowanie dokumentacji dla maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

 

Opracowujemy lub dostosowujemy dokumentacje oceny zgodności dla wyrobów do wymagań przepisów krajowych, dyrektyw unijnych i norm.

Przeprowadzamy kompleksową ocenę:

 • wyrobów i produktów ogólnego stosowania,
 • wyrobów dla dzieci.

 

Zakres prac obejmuje z reguły:

 1. Opracowanie instrukcji obsługi z wykazem części zamiennych (jeśli dotyczy) na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej przygotowanej przez producenta lub dokumentacji zdjęciowej.
 2. Opracowanie graficzne stosownych piktogramów i napisów ostrzegawczych, które producent powinien zamieścić na przyszłym wyrobie.
 3. Ocenę wyrobu na zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych i przepisów związanych z wyrobem na podstawie przeprowadzonych badań.
 4. Opracowanie   dokumentacji  oceny  zgodności    wymaganej  ustawą o  systemie  oceny  zgodności  i  ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

 

Uwzględniamy przepisy krajowe i dyrektywy unijne, przede wszystkim:

 

Dz.U.2016.542 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz.U.2014.1645 tekst ujednolicony z późn. zm. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności
Dz.U.2003.229.2275, tekst ujednolicony Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
Dz. U. L 11 z 15.01.2002, s. 4-17, wersja skonsolidowana Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów
Dz. U. L nr 218 z 13.08.2008, s. 82-128 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG

 

Dokumentacje techniczne opracowywane przez naszą firmę spełniają wymagania dyrektyw unijnych oraz norm z nimi zharmonizowanych. Są pozytywnie oceniane przez organy kontrolujące.

 

Podgląd dokumentacji technicznej opracowywanej przez naszą firmę.

 

Kary i konsekwencje wynikające z braku/błędów w dokumentacji

 

Zgodnie z zapisami z ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. podlega grzywnie ten, kto: 

 • wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami,
 • umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie spełnia zasadniczych lub szczegółowych wymagań albo, dla którego producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wystawił deklaracji zgodności,
 • umieszcza na wyrobie znak podobny do oznakowania zgodności, mogący wprowadzić w błąd użytkownika, konsumenta lub dystrybutora tego wyrobu,
 • wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób podlegający oznakowaniu zgodności a nieposiadający takiego oznakowania,
 • umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie podlega temu oznakowaniu lub wprowadza do obrotu taki wyrób.

 

Zgodnie z zapisami ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów z 12 grudnia 2003 r.:

 1. W przypadku kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może pobrać trzy próbki produktu, co do którego zachodzi wątpliwość czy jest bezpieczny w celu jego przebadania.
 2. Jeżeli stwierdzi nieodpowiednie oznakowanie może nakazać wprowadzenie właściwego oznakowania w wyznaczonym terminie lub wstrzymać wprowadzenie produktu na rynek.
 3. Kiedy zachodzi podejrzenie, że produkt, który ma być wprowadzony na rynek nie jest bezpieczny:
  1. nakazuje wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt,
  2. zakazuje wprowadzania produktu na rynek i
  3. nakazuje podjęcie czynności niezbędnych do zapewnienia przestrzegania tego nakazu.
 4. Kiedy zachodzi podejrzenie, że produkt wprowadzony na rynek nie jest bezpieczny nakazuje:
  1. wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt,
  2. natychmiastowe wycofanie produktu z rynku,
  3. powiadomienie opinii publicznej o zagrożeniu (ostrzeżenie konsumentów, określając termin i formę ostrzeżenia),
  4. wycofanie produktu od konsumentów i jego zniszczenie.

 

Wycofanie produktu z rynku polega na odebraniu przez producenta wszystkich egzemplarzy produktu od dystrybutorów oraz zakazaniu prezentowania i oferowania przez dystrybutorów takiego produktu konsumentom.

 

Wycofanie produktu od konsumentów polega na odebraniu produktów od konsumentów i zwrocie kwoty, za jaką produkt został nabyty, bez względu na stopień zużycia produktu.

 

 1. Organ  nadzoru  może,  w drodze  decyzji,  nałożyć  na  producenta  lub  dystrybutora karę  pieniężną  w  wysokości do 100 000 zł, jeżeli:
  1. nie powiadomił niezwłocznie organu nadzoru o tym, że uzyskał informację, iż wprowadzony na rynek produkt nie jest bezpieczny;
  2. nie udzielił informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy produkt jest bezpieczny lub udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  3. nie wykonał decyzji organu nadzoru wydanej w odniesieniu do jego produktu;
  4. wprowadził na rynek produkt umieszczony w rejestrze produktów niebezpiecznych.
 2. Organ nadzoru może, w drodze decyzji, nałożyć na producenta karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł, jeżeli:
  1. producent nie dostarczył konsumentom informacji w języku polskim o produkcie wprowadzanym na rynek polski; niewykonanie obowiązków określonych w art. 10 ust. 2;
  2. wprowadził na rynek produkt niespełniający wymagań bezpieczeństwa.
 3. Organ nadzoru może, w drodze decyzji, nałożyć na dystrybutora karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł, jeżeli:
  1. dostarcza produkty, o których wie, lub o których, zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem zawodowym powinien wiedzieć, że nie spełniają wymagań bezpieczeństwa;
  2. nie przekazuje producentom, organowi nadzoru oraz wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej informacji przekazywanych przez konsumentów o zagrożeniach powodowanych przez produkty;
  3. nie przedstawił organowi nadzoru lub wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej dokumentacji niezbędnej do ustalenia pochodzenia produktu.

Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji organu nadzoru. Egzekucja kary pieniężnej następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Decyzje organu nadzoru, stanowią podstawę wpisu do prowadzonego przez niego rejestru produktów niebezpiecznych. Informacje zawarte w rejestrze są publicznie dostępne i są to w szczególności:

 • dane umożliwiające identyfikację produktu;
 • informacje o rodzaju i zakresie zagrożeń stwarzanych przez produkt oraz o środkach, jakie zastosowano w odniesieniu do produktu.

 

Organ nadzoru usuwa wpis w rejestrze w przypadku, gdy osoba zainteresowana udowodni, że:

 • wycofano produkt z rynku;
 • niezgodności z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa zostały wyeliminowane.

 

Wpis w rejestrze usuwa się nie wcześniej niż:

 • w terminie 6 miesięcy od przekazania przez osobę zainteresowaną dowodów wycofania produktu z rynku;
 • w terminie 12 miesięcy od przekazania przez osobę zainteresowaną dowodów potwierdzających wyeliminowanie niezgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.

 

Organ nadzoru informuje Komisję Europejską, w szczególności o:

 • decyzjach ograniczających wprowadzanie na rynek produktów lub nakazujących ich wycofanie z rynku lub nakazujących wycofanie produktów od konsumentów, podając uzasadnienie podjęcia takich działań;
 • stwierdzeniu istnienia poważnego zagrożenia wymagającego natychmiastowych działań, zwłaszcza gdy produkt może znajdować się w obrocie w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej;
 • działaniach podjętych z własnej inicjatywy przez producentów lub dystrybutorów w celu zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez produkty.